Методична робота

ІІ.Результативність досвіду

III. Опублікована робота

ІV. Формування ключових компетенцій на уроках англійської мови

З досвіду роботи вчителя Деменко Н.М.
      
      У новій навчальній програмі достатньо чітко виписані ключові компетенції, що виражаються в оволодінні учнями певним комплектом способів діяльності, що дозволяє людині розуміти ситуацію, досягати результатів в особистій та професійній сфері, а саме:
 -мовленнєва компетенція забезпечує вироблення і вдосконалення вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванніговоріннічитанніписьмі);
 -мовна - засвоєння учнями системних знань про мову як засіб вираження думок і почуттів людини та формування мовних умінь і навичок;
  -соціокультурна - засвоєння культурних і духовних цінностей свого та інших народів; норм, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, націями, сприяють естетичному і морально-етичному розвиткові;
 -загально-навчальна - формування загально-навчальних умінь і навичок учнів, опанування стратегій, що визначають мовленнєву діяльність, передусім спрямовану на розв'язання навчальних завдань і життєвих проблем.
     Зазначені компетенції формують комунікативну компетенцію особистості.
     Формування продуктивних умінь має відбуватися на основі засвоєння мовленнєвих функцій та з урахуванням загальнонавчальної компетенції, яку розуміють як уміння самостійної роботи в різних режимах (парному, груповому) у процесі виконання творчих проектних завдань. Тому навіть завдання на розвиток монологічного мовлення повинно мати комунікативний пошуковий характер, щоб учень міг проявити ініціативу, творчий і критичний підхід до вирішення проблеми.
     Активізація іншомовних здібностей зумовлена передусім мотивацією навчання. Мотивація як система спонукальних чинників є вихідним психологічним фактором успішного оволодіння іноземною мовою, її визначають потреби, бажання, інтереси та емоції дитини.
    Завдання вчителя - створювати умови для формування позитивної мотивації учня і максимального розкриття творчого потенціалу особистості у процесі оволодіння учнями іноземною мовою як засобом спілкування на елементарному між культурному рівні.
    Різновидами внутрішньої мотивації є ігрова, комунікативна, пізнавальна, естетична мотивація, а також мотивація, породжувана усвідомленням учнями певного прогресу в оволодінні іноземною мовою. Почнемо з ігрової мотивації.
    Ігрова мотивація – це система спонукальних причин, які стимулюють потреби школяра у грі. Ці потреби цілком закономірні. Гра має практично невичерпні можливості, щоб зробити процес навчання іноземної мови у школі цікавим, інтенсивним і результативним. В учнів активізуються уява, фантазія, процеси мислення, робота пам’яті, пізнавальна і комунікативна ініціатива, посилюється самостійність. Гра дозволяє надавати комунікативної цінності практично будь-якій мовній одиниці. Вона сприяє орієнтації учнів у новому мовному матеріалі, а також у процесі мовленнєвої взаємодії. Подання серйозних навчальних завдань в доступній , привабливій і розважальній ігровій формі зумовлює мимовільний характер засвоєння мовного матеріалу і стереотипів мовленнєвої поведінки у типових ситуаціях іншомовного спілкування. Застосування ігрових вправ звільняє урок  від зайвого академізму і зберігає на ньому атмосферу дитинства, що є одним із найважливіших чинників гармонійного розвитку дитини.
    Щоб стимулювати ігрову мотивацію і забезпечити реалізацію та взаємодію зазначених функцій гри, навчання іноземної мови повинно передбачати широкий діапазон ігрових вправ, цікавих для дітей з різними домінуючим типом діяльності: мисленнєвим та художнім. З огляду на типологічні розбіжності учнів я комбіную різні види ігрових вправ, а саме:
·        рольові ігри,
·        пізнавально-художні дидактичні ігри , наприклад: «Послухай і намалюй», «Прочитай і намалюй», «Намалюй і розкажи» тощо,
·        рухливі дидактичні ігри з інтелектуальним навантаженням, наприклад: гра з м’ячем,  що супроводжується виконанням певної мовленнєвої дії, гра-пантоміма, що ілюструє певні дії людей, тварин, які називає учитель або учень тощо,
·        ігри-драматизації змісту пісень, віршів, римівок, сюжетів коміксу або тексту,
·        лексичні та граматичні ігри з елементами змагання, побудовані за принципом «снігової грудки»,
·        ігри-змагання між командами, окремими учнями, парами,
·        ігри-конкурси: на кращого читця, актора, диктора радіо тощо,
·        інтелектуальні автентичні ігри за правилами, наприклад: Bingo”,  “I spy,
·        спокійні інтелектуальні ігри, наприклад: відгадування мовних загадок, кросвордів, ребусів, математичних задач, вікторини, комп’ютерні ігри тощо.
    Ігрова мотивація тісно взаємопов’язана з іншими видами мотивації навчання молодшого школяра, зокрема з комунікативною мотивацією.
    Комунікативна мотивація  - це система спонукальних причин, які стимулюють і формують потреби учнів у вирішенні  комунікативних задач різного рівня складності, націлених на реалізацію певних соціально значущих функцій спілкування: пізнавальної, регулятивної, ціннісно-орієнтаційної, етикетної.
    Пізнавальна функція передбачає уміння запитати , повідомити або обговорити пізнавально цінну інформацію під час спілкування, регулятивна  функція  - уміння висловити прохання, пораду, припущення, ціннісно-орієнтаційна функція охоплює вміння висловити особисту думку, бажання, оцінку, етикетна функція передбачає вміння дотримуватися відповідних норм мовленнєвої поведінки у найбільш типових ситуаціях іншомовного спілкування.
    До реалізації цих функцій у мовленні дітей спонукає насамперед особистісна спрямованість навчальних завдань. Ось приклади таких завдань:
·        Name the objects in your bag,
·        Write about yourself. Use: am/ is/are, have/has.
·        Which animals do you like or dislike? Why?
·        Interview your classmate about his/ her hobby.
    Активізації мовленнєвих дій школярів з іншомовним матеріалом сприяють спеціально сформульовані інструкції вчителя до тренувальних вправ, які ознайомлюють дітей з цікавою для них комунікативною або прагматичною перспективою застосування нового мовного матеріалу. Наприклад:
·        Підготуємось до складання звукового листа нашим британським одноліткам про наші плани на наступні літні канікули (вправляння у вживанні граматичних структур Future Indefinite ).
·        Підготуємось до участі в конкурсі на кращого гіда Лондонського зоопарку активізація вживання учнями лексики за темою «Animals».
   Учні опиняються в умовах, при яких єдиною мовою спілкування може бути лише іноземна мова, що вивчається. Особливо сприятливі умови для стимуляції комунікативної мотивації учнів цього віку та активізації їх мовленнєвої практики складаються при застосуванні ситуацій побудованих за принципом «діалогу культур». Я застосовую такі ситуації:
·        ситуації з казковим сюжетом на літературно- країнознавчій основі,
·        ситуації - уявні подорожі до визначних місць країни виучуваної мови, наприклад: до Діснейленду тощо,
·        Ситуації – обміну думками, повязаних з обговоренням отриманих знань про національні реалії іншої та своєї культури.
    Побудова ситуацій за принципом діалогу культур сприяє підвищенню комунікативної мотивації учнів. У привабливій формі вони отримують можливість «відкрити» носія мови як уявного співрозмовника і сформувати первинне уявлення про його країну. Ш ця обставина посилює їх соціокультурну мотивацію.
     Сутність соціокультурної мотивації полягає в емоційно-особистісному ставленні учня до країни, мова якої вивчається, до народу-носія цієї мови, до його духовних надбань і традицій, до цікавих національних реалій минулого та сучасного життя, до стереотипів поведінки носіїв іноземної мови у стандартних ситуаціях спілкування.
    Сутність пізнавальної мотивації полягає в стимулюванні пізнавальних потреб, які знаходяться у площині вікових та особистісних інтересів учнів.
    Другим чинником успішної організації пізнавально-комунікативної діяльності школярів є формування в учнів здатності орієнтуватися у завданнях, що пропонуються, а саме: осмислювати їх межу та перспективу виконання: пізнавальну, пізнавально-комунікативну, прагматичну (пов’язану з участю  у цікавій грі, конкурсі тощо), планувати послідовність виконання завдання, реалізовувати свої навчальні дії:
·        активізувати здогадку – ситуативну, контекстуальну, мовну;
·        використовувати адекватні опори ( іграшки, предмети класного вжитку, муляжі тощо); зображувальні опори, в тому числі і власні малюнки; вербальні опори (ключові слова і вирази, логіко-смислові схеми, підстановці таблиці тощо);
·        застосовувати в разі мовленнєвої взаємодії прийоми стратегічної компетенції: повтор, перепитування, перифраз тощо, осмислювати результат пізнавально-комунікативної діяльності, оскільки результат спілкування є основним показником готовності школярів до практичної іншомовної діяльності.
    Формування орієнтувальних здібностей учнів створює належне методичне підґрунтя для організації навчання іноземної мови як процесу послідовного розв’язання пізнавально цінних і практичних задач різного рівня складності. До них належать такі види завдань:
1.     Вирішення математичних задач, розв’язання елементарних математичних прикладів,
2.     Завдання на відгадування мовних загадок, кросвордів, чайнвордів, ребусів, головоломок,
3.     Завдання на вибір правильного варіанта з кількох запропонованих.
Наприклад:
·        Look, listen and point to the right picture.
·        Read and match the sentences with the pictures.
·        Choose questions to these answers.
·        Here is an interview   with Mr. Green. Match the questions below with the answers.
·        Help Ann. Put the right things into her school bag. Write: yes or noДля стимулювання соціокультурної компетенції доречним буде застосування кросвордів:  


Доцільне проведення розвитку загально-навчальної компетенції наступними видами роботи:
Інтерв'ю (Interview)
Завданнядайте відповіді на запитання.
Task: Give answers to the questions.
Діагностико-корекційний ефект: діагностує рівень комунікативної діяльності на занятті з англійської мови, виявляє ставлення учнів до самих себе, до рідних, оточення, коло інтересів, соціальні орієнтири,
Завдання: дайте відповіді на запитання.
Task: Give answers to the questions.
Діагностико-корекційний ефект: діагностує рівень комунікативної діяльності на занятті з англійської мови, виявляє ставлення учнів до самих себе, до рідних, оточення, коло інтересів, соціальні орієнтири, надає учням можливість глибше пізнати самих себе.
Interview № 1.
1.  Як ви себе зараз почуваєте? (How do you feel at this moment?)
2.  Коли ви почуваєтеся найкраще? (When do you feel best?)
3.      Назвіть справу, яку ви можете виконати досить добре. (Name one thing that you can do fairly well.)
4.  Чи є на світі людина, яку ви хотіли б якось зустріти? (Is there one person in the world you would like to meet some day?)
5.  Якби одне ваше бажання могло збутися, яким би воно було? (If you could wish for one thing, what would it be?)
6.  Яка риса у вас найсильніша? (What is your strongest point?)
7.  Коли ви відчуваєте гордість за себе? (When do you really feel proud of yourself?)
Interview № 2.
1.  Який тип людей вам подобається? (What kind of people do you like?)
2.  Що б ви зробили, якби вам треба було витратити велику суму грошей? (What would you do if you had a lot of money to spend?)
3.  Якби у вас був вибір, що б ви робили через десять років? (If you had your choice, what would you like to do in ten years?)
4.  Яку справу вам найбільше подобається робити? (What is the thing you like to do most?)
5." Що ви найбільше поважаєте в світі? (What do you most respect in the world?)
6. Що вам подобається часто уявляти? (What do you often like to imagine?)
Чому-друг може вам довіряти? (Why can a friend trust you?)
Креативний малюнок
Доцільність використання на заняттях з англійської мови креативних малюнків базується на висновках нау­ково-психологічних досліджень щодо особливості психіки проектувати глибинні змісти несвідомого на ма­люнкові образи. Креативний малюнок є індивідуальною інтерпретацією події чи переживання суб'єкта. При використанні креативного малюнка на занятті з іноземної мови велике зна­чення має вміння учня чи студента правильно вислови­ти англійською мовою те, що він хотів зобразити. По закінченні вивчення теми "My Working Day" (Мій робо­чий день) студентам доцільно запропонувати намалюва­ти "My Ordinary Day" (Мій звичайний день). З цією ме­тою у кінці заняття можна використати елемент психо­логічного тренінгу. Студенти сідають в коло разом з вик­ладачем, і кожен по черзі розповідає про свій малюнок. Коли один студент коментує свій малюнок, інші можуть задавати запитання або уточнювати те, що їм видалося незрозумілим з його розповіді або з самого малюнка. Ро­бота проводиться лише англійською мовою. Студенти завершили вивчати тему "My Working Day(Мій робо­чий день), тому вони повинні володіти достатнім запа­сом лексичного матеріалу і мати можливість застосувати на практиці вже вивчені граматичні конструкції.
При вивченні теми "My Family" (Моя сім'я) можна та­кож вводити креативний малюнок. Студентам доцільно запропонувати відтворити у малюнках такі теми, як "Му Family now", "My Family in my absence", "My ideal Fami­ly" ("Моя сім'я зараз", "Моя сім'я за моєї відсутності", "Моя ідеальна сім'я"). Креативний малюнок пропо­нується на останніх заняттях з вивчення теми для того, щоб студенти уже володіли достатньою кількістю лек­сичних одиниць, необхідних їм для мовного опису ма­люнка. Робота з проективним малюнком активізує нав­чально-пізнавальну діяльність студентів, пробуджує інтерес до вивчення іноземної мови.
Також можна використовувати креативні малюнки на тему: "Я шукаю друга". Подальша робота із малюнками полягає у тому, що студенти, не знаючи їхніх авторів, ма­ють відгукнутися на сам зміст того малюнка, котрий їх привабив і поставити на ньому позначку. Спочатку обго­ворюють той малюнок, на якому найбільше позначок.
   Мова, якою спілкуються, обирається студентами са­мостійно. Студенти, котрі відгукнулися на малюнок, пояснюють, чому саме він їх привабив. Потім слово на­дається авторові: він розповідає, які саме люди, на йо­го думку, мали б зацікавитися його малюнком. Колек­тивний аналіз висловлювання може виявити індивіду­альний характер світосприйняття кожного студента і особливості відображення умовних цінностей, пережи­тих в очікуванні і пошуку особистісних змістів у іншій людині.
Такі завдання з використанням креативних ма­люнків виконують паралельно навчально-комуніка­тивну та особистісно-розвивальну функції. Робота з креативними малюнками сприяє виведенню глибинно-психічних змістів несвідомого у реальність малюнка за допомогою образів та символів.
Психологічний аналіз малюнків групою зумовлює, з одного боку, можливість усвідомлення суб'єктом неусвідомлюваних витоків особистісної проблематики, з іншого - активізацію комунікативної взаємодії в групі і розвиток усного мовлення учнів.

 Приклади для розвитку комунікативної компетенції при вивченні граматичного матеріалу чи лексичних одиниць:
I took a Trip.
Клас вивчав дієслівні форми  в Past Indefinite.
Скориставшись тим , що діти відвідували якесь місце, вчитель запитує куда-нибудь: "You went on a trip. What did you take with you?"
Pupils:     I took a suitcase.          I took a clock.
            I took a book to read.           I took a dog.
            I took a food basket.       I took a coat.
            I took an umbrella.         I took a note-book.
Teacher:    Very good. But I know very well that that  was  the  only  thing
           you took. Yes, don't be surprised. That was a very unusual trip.
Діти змушені підіграти.
     Katya took only a suitcase, Misha took only a food basket, Andrei took
 only a clock, in a word, each took only one thing. Is it clear? All right.
Let's go on. I want to ask:
    What did you eat? Remember that you took only one thing with you.
Katya:      I ate a book.
Andrei:     I ate a clock.
Jane:            I ate a dog.
Kolya:                 I            ate             an             umbrella.
Хто засміється, вибуває з гри
Далі вчитель продовжує:
    What did you put on your head?
    What did you put on your feet?
    What kind of transport did you go in?
Для гри можна застосовувати інші зачини :
    You went to the park. What did you see there? You went to  the  market.
What did you buy there?

FIND THE STRANGER.
Within a specified time limit, different members of each team attempt to circle the stranger (the word that doesn’t fit) in a group of four words. There are 10 sets of four words in the game. The first team to complete this in the winner.
E.g. October November Remember December
Horse Cow Pig Knife
THINK QUICKLY.
The teacher calls out a word, e. g., “Tree!” One member of each team runs to his team’s blackboard and writes down 10 words rhyming with tree. (No help from the other team members!). The first to supply the 10 words correctly wins a point for his team.
 UNJUMBLE THE TOWNS.
On two different blackboards, the teacher draws blank maps of a country, using dots to show the positions of some cities. Alongside the maps are the jumbled names of 10 cities that are indicated on the map by dots. Team members take turns unscrambling the city names and filling them in on the map. The first team to complete the whole map is the winner.
BUILDING WORDS.
The teacher writes a set of letters on the blackboard, and the two teams make up as many words as possible from the letters within a set time limit. T he team with the most correct words wins.
GRANNY’S CAT.
This game provides an interesting way to practice adjectives. The adjectives describing Granny’s cat are to progress in alphabetical order and are to be provided orally by different members of each team alternately within a set time limit. Any player who fails to answer, is too slow, or repeats an answer is eliminated from the game. There is one point for each correct answer, and the team with the greatest number of correct answers wins. E. g.,
Granny’s angry cat
Granny’s bad cat
Granny’s crazy cat, etc.
BROKEN BRICKS.
Members of both teams try to mend the broken bricks as fast as possible by adding suitable syllables to the word endings given in a set amount of time, scoring one point for each correct answer, e. g.. –ion, -ice, -tch, -ted, - ant, - try, -ons, - ase, etc. (tension, apprentice, dispatch, painted, etc.).
SURPRISE ENVELOPE One member from each team chooses an envelope that contains a cut-up sentence or message which, when assembled correctly, provides instructions to be followed. The end result is some form of a surprise or reward. E. g., The tallest member of your team must go to the cupboard and from the top-right-hand corner take an envelope, which contains a surprise. (The surprise could be a pencil for each member of the team completing its task first.

YOU’RE NEXT
Practicing adverbs through games can be very exciting. Teams A and B face each other. One player gives a sentence, e. g.: “Andrew speaks English beautifully!” A member of the other team responds by substituting a different adverb beginning with the next letter in the alphabet, e. g.: “Andrew speaks English correctly!” and so on. A team loses when it cannot provide the next adverb within a certain time limit.
 I SPY.
A member of team A says to team B: “I spy something in this classroom beginning with the letter ‘C’!” Team B must guess the word in five tries, otherwise it loses its point and the other team receives it. If the word is guessed within the five tries, that team has its turn to say: “I spy…,” etc. The team with the highest score wins. 20. CRAZY ANSWERS.
Each member of team A writes a sentence (a question) commencing with ‘What do you like…?’ and each member of team B writes a sentence (an answer) beginning with “Well, I’d like…” Team A’s questions are put in a box and team B’s answers are placed in another box. No points are gained in this game, but it certainly is fun pulling out at random a question and an answer and laughing at the results.
 PASS THE BALLOON.
Fun and games should never be separated! An inflated balloon with a message inside is passed from a player to player while the music is played. When the music stops, the player holding the balloon must sit on it, burst it, read the message, and follow the instructions. E.g.: Write your name on the blackboard, open all the windows, and jump up and down 25 times!
MIME.
A player from one team acts out a word (e.g., sleepily) or a compound (e.g., seasick) or even idiom, which he has drawn from a box. The pupils from his team must guess what the actor is trying to convey within a set time limit. A point is given to that team if they guess correctly. Then it is team B’s turn.
HOT…COLD.
An object is hidden somewhere in the classroom, and one of the players moves around the classroom looking for it. When he is close, the pupils call out “Hot!” and if he moves away from the hidden object, the pupils call out “Cold!” This continuous until the time limit set for the locating the object expires. (This game may also take the form of a treasure hunt on an Ireland that is drawn on the blackboard. The pupils know exactly where the treasure is hidden, though the ‘pirate’ does not. Directions such as “Go three steps to the left” may be used.)
 SEND IT ALONG.
The teacher whispers a message to one of the pupils, who in turn whispers it to the next pupil. The message is thus sent along from pupil to pupil until it reaches the last person. Very often the final message has nothing to do with the original. The result can be very amusing!
 FUNNY MAN.
Divide the pupils into groups of three and give each group a clean sheet of paper folded twice in an accordion fashion. The first child draws a head and all features required for the head. (Make certain that the other pupils do not see the finished product of the first pupil.) The second child now continues by drawing the trunk of the body, and the third child completes the figure by drawing the legs and shoes. No one has seen what the others have drawn. Once all three have completed their contributions, the entire picture is displayed. What “funny people” have been created! Pupils then have the task of combining a short biography of the creature they have created.
FUNNY STORIES.
A clean sheet of paper is folded similar to the way it was folded for “Funny Man”, only this time there are more folds, depending on the number of players participating. (If six pupils are playing in one group, there will be five folds – so that each child will have a section on which he may write his contribution.) Once again it is important that not one be allowed to see the contribution of any of the other pupils in his group. The first pupil fills in a person’s name and immediately conceals it. The next pupil completes the second folded section by adding his information after the word asked. The third pupil adds his piece of information after the word about. The fourth child provides the text for He said. The fifth pupil provides the text for She said, and the last pupil concludes this story by completing the sentence And so they… When this completed story is read in front of the class, laughter is guaranteed!
THINK HARD. The teacher writes a word or a sentence on the blackboard, and the pupils are required to write as many words as possible from that word or sentence, excluding proper names. For example. Advantage: age, gate, ant, etc. The team that writes the most correct words wins.
Уривки з проведених уроків:
 Тема: « Seasons»
Riddles:
1) Makes our feet and fingers glow.                           (January)
2) Cold month brings us skating.
   The New Year we are waiting.                              (December)
3) This month snows again,
    And sometimes it brings us rain.                             (February)
4)   Red brings us joy?
    Fun for every girl and boy.                                      (November)
5) This month brings sunny days and winds,
    So we know that spring begins.                               (March)
6) This month brings much fruit,
     Then to gather them is good.                                   (October)
7) This month brings the primrose sweet,
    We see daises at our feet.                                        (April)
8) This warm month brings us school,
    Days are shorter, nights are cool.                            (September)
9) This month brings flowers, joy and grass
    And the holiday for us.                                            (May)
10)  This month brings us golden corn,
       Then the harvest home is born.                                (August)
11)  This hot month brings apples and cherries,
      And a lot of other berries.                                       (July)
12)  This month brings tulips, lilies, roses,
  Fills the children’s hands with posies.                      (June)

Тема: «Моя улюблена тварина»
II.Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення
1. Повідомлення теми уроку та уведення в іншомовну атмосферу.
T.: My dear childrenI want to start our lesson, but I can’t do it. Look at the blackboard. You can see a bad witch there. She flies here and turns our topic into questions. It’s very bad. But I think we’ll be able to answer these questions and find out the topic of the lesson. Let’s do together. The first letter of your answer is one of the letters in the topic.
?
?

?
?
?
?
?
?
?
?
?

?
?
?
?
?
?

1. How many seasons are in the year?(F)
2. What season is it now? (A)
3. What month is it now? (O)
4. What month comes after October? (N)
5. Autumn is the beautiful season. Tell me please what colour are the trees in autumn? (Y, R)
6. What day comes after Sunday? (M)
7. Where are you from? ( U)
8. What’s your favourite sport? (V)
9. What’s your favourite food? (I)
10. What’s your favourite lesson? (E)
11. What do you do at English? ( L)
T.: So the topic of our lesson is
M
y

f
a
v
o
u
r
i
t
e

a
n
i
m
a
l

T.: Well done! Today we‘ll sing the songs, speak, and of course we’ll read the text about animals.
2.Фонетична зарядка
T.: But before we’ll do it let’s start with the phonetic drills. Look at the blackboard. Here you can see the tongue twister. Let’s train the sounds: short [  ], long [  ]
That’s my aunt’s cat Charlie.
He’s fantastic aart!
a) listen to the tape
b) repeat
c) let’s play the game: «Who will be best»
T.: My congratulations to the winner.      
3. Мовленнєва зарядка
T.: Try to guess «Who is afraid of a cat? »
Its tail is long,
Its face is small,
It hasn’t got any chins at all.
Its ears are pink,
Its teeth are white,
It runs about the house at night. (mouse)
IIОсновна частина уроку.
1. Розвиток навичок усного мовлення.
T.: I know the saying about a саt and а mouth: A cat in gloves catches no mice” (Кіт у рукавичках не спіймає мишей. Зміст: будеш білоручкоюне зробиш діла ПорБез труда не витягнеш рибки зі ставка.)
Some names of animals mean the characters of a person or type of an action.  Do you know some expressions about animals? Your home task was to find the Ukrainian equivalents of the saying.
So, let’s start
What does it mean?
1. He’s a cunning old fox. Він хитрий старий ліс. Так говорять про дуже хитру людину.
2.  The camel going to seek horns lost his ears. Верблюд, яки зібрався знайти собі роги, загубив  свої вухаПрислівяЗа чужим поженешся —  своє загубиш.
3. The cat shuts its eyes when stealing cream. Коли кіт краде смітану, він закриває очі. Зміст: Людям притаманно закривати очі на свої вади.
4. She is as quiet as a mouseВона спокійна, як миша. Так говорять про несміливу людину.

5. This house is so small. There is no room to swing a cat. Цей будинок дуже малий. Ніде й котом повертіти. Зміст: Цей будинок дуже малий. Ніде повернутися. Прислівя: Ніде яблуку впасти.

Комментариев нет:

Отправить комментарий